VEDTEKTER
(Ajourført 28. februar 2020)

§ 1 - Firma


Selskapets navn er Rica Eiendom AS.


§ 2 - Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Generalforsamling kan også avholdes i Asker og Bærum.


§ 3 - Virksomhet


Selskapets virksomhet er investering i fast eiendom, inkludert ledelse, forvaltning og utvikling av fast eiendom, herunder deltakelse i andre selskaper og alt som står i forbindelse med dette.


§ 4 - Aksjekapital


Selskapets aksjekapital er NOK 1 352 112, fordelt på 1 400 A-aksjer med stemmerett og 1 350 712 B-aksjer uten stemmerett, hver pålydende NOK 1.

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.


§ 5 - Styre


Selskapets styre skal ha fra 1 til 6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 - Signatur


Selskapets firma kan tegnes av to av styremedlemmene i fellesskap.


§ 7 - Generalforsamling


På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
a. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte
b. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.


§ 8 - Aksjens omsettelighet


Overdragelse av aksjer i selskapet er kun tillatt etter samtykke fra selskapets styre. Samtykke til overdragelse kan ikke nektes uten saklig grunn


§ 9 - Forkjøpsrett


Ved overdragelse av aksje i selskapet har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett til aksjen. Slik forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende overfor erverver som er tidligere aksjeeiers slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje.

Innløsningssum for hver aksje ved utøvelse av forkjøpsrett skal være lik aksjens pålydende.

For øvrig gjelder bestemmelsene i aksjeloven 4-20 til 4-23 vedrørende forkjøpsrett.