Nyhetsbrev - NO TITLE
Rica Eiendom med NOK 270 mill. i årsoverskudd i 2018
06. mars 2019
Regnskapet for Rica Eiendom i 2018 viser inntekter på NOK 442 mill. inklusive en gevinst på NOK 204 mill. ved salg av 3 eiendommer i Kristiansund, Gøteborg og Malmø. Resultat før skatt på NOK 280 mill. Tilsvarende tall i 2017 var NOK 232 mill. og et resultat før skatt på NOK 111 mill.

2018 ble et godt år på grunn av et godt hotellmarked på de fleste steder.

Driftsresultat i 2018 (EBITDA) ble NOK 407 mill. Regnskap i 2018 er belastet med NOK 17 mill. til vedlikehold/oppgradering av eiendommene, og innfrielse av rentebytteavtaler er resultatført med NOK 36 mill. under finanskostnader i forbindelse med refinansiering av selskapets lån i 2018.

Årsoverskudd i 2018 ble NOK 270 mill. mot NOK 91 mill. i 2017.

Det ble inngått en avtale i 2014 med Scandic Hotels om en omfattende felles satsing på oppgradering av eiendommene i perioden 2014-2018. Denne avtalen er oppfylt fra begge parter, og det er samlet benyttet nærmere NOK 200 mill. til vedlikehold og oppgradering i denne perioden.


Regnskapstall 2018:
                                    
Renskapstall
Tall i TNOK
2018 2017
     
Driftsinntekter    
Leieinntekter 235 768 232 128
Andre inntekter 2 279 1416
Gevinst ved salg av eiendommer 203 670 (975)
     
Driftsresultat (EBITDA) 407 748 194 664
     
Resultat før skatt 280 817 111 460
Skattekostnad 10 506 20 579
Årsoverskudd 270 311 90 881