Nyhetsbrev - NO TITLE
FEILAKTIGE PÅSTANDER FRA NORSK FRILUFTSLIV OM NORDKAPPLATÅET
14. september 2017
I et offentlig arbeidsmøte i Honningsvåg 29. august 2017 gjennomgikk Rica og Scandic historikk, status og planer vedrørende feste og drift av Nordkapplatået. Møtet var en del av Nordkapp kommunes arbeid med ny områdeplan for Nordkapp.

Underveis i møtet kom Lasse Heimdal i interesseorganisasjonen Norsk Friluftsliv med alvorlige påstander og uttalelser knyttet til Rica og Scandics aktiviteter på Nordkapp som senere er gjengitt i NRK og andre media.

Vi har nedenfor gjengitt hovedpunktene i beskyldningene som er fremsatt, noe vi også har formidlet i et brev til Nordkapp kommune:

  • Heimdal mener mye tyder på at avgiften som Rica Eiendom og Scandic har lagt til grunn for å komme inn på platået ikke er i henhold til friluftsloven.
     
  • Heimdal viser til Klima- og miljødepartementet som i 2011 behandlet saken, som den gang påpekte at man må ha løyve for å kreve avgift, og at daværende avgiftsnivå syntes å være for høyt.
     
  • Heimdal uttaler at dersom dette stemmer ”...står vi overfor en stor reiselivs- og friluftlivsskandale, kanskje det største økonomiske misbruket av friluftsloven som noen gang er funnet sted i Norge.”      
     
  • I møtet og i NRK-artikkelen kom det også frem at Norsk Friluftsliv har bedt Økokrim om støtte for å finne ut om det er gjort noe ulovlig. Norsk Friluftsliv er bekymret for det økonomiske rundt inngangen på platået og bevaringen av naturmiljøet. Heimdal mener ”friluftsfolket” blir overfakturert i stor skala.  
        
Rica tar sterk avstand fra påstandene som fremsettes av Lasse Heimdal og Norsk Friluftsliv. Vår virksomhet på Nordkapp har alltid vært, og er, driftet innenfor rammene av festeavtale, friluftsloven og øvrige, relevante lover og regler. At Lasse Heimdal hevder noe annet får stå for hans egen regning.

For å tilrettelegge for og imøtekomme de behov som stilles ved turistvirksomhet, har det gjennom årenes løp vært investert betydelige beløp i bygningsmessige anlegg og infrastruktur på Nordkapplatået. Med opptil 7500 besøkende på én dag stilles det store krav til anleggets kapasitet og utforming. Miljø- og sikkerhetshensyn og behovet for avfallshåndtering, toalettfasiliteter/sanitærforhold, forsyningssikkerhet for vann og strøm og øvrig driftsmessige hensyn må avveies og ivaretas. Kombinasjonen av tøffe værforhold og mange besøkende utløser behov for betydelig vedlikeholdsarbeid tilknyttet både sikkerhetsgjerder, stier, parkeringsplasser m.m. i tillegg til vedlikeholdet av selve bygningsmassen. En nødvendig forutsetning for utviklingen og driften av anlegget har vært praksisen med adkomstavgift, en ordning som har vært praktisert siden 1927.
 
Vi er sterkt uenige med Lasse Heimdal i at dagens praksis med adkomstavgift er en trussel mot allemannsretten. Med hensyn til allemannsretten nevnes også at lokalbefolkningen på Nordkapp gis gratis adgang til både Nordkapplatået og Nordkapphallen. Det samme gjelder besøkende som kommer til fots og sykkel. Tilretteleggingen av Nordkapplatået for turisme og utvikling av Nordkappanlegget har dessuten gitt mange flere mulighet for trygge og gode opplevelser på Nordkapp i all slags vær. Vi mener dermed at tilgangen for folk generelt er styrket. Det er i dag bare et mindretall som ønsker den laveste satsen som innkreves fra de som kanskje i utgangspunktet bare ønsker tilgang til utmarksområder (i 2016 under 2% av de besøkende). Det er også viktig for oss å understreke at vi også har rabatterte satser for barn og familier, studenter og militære.
 
De aller fleste velger derfor å benytte seg av hele tjenestetilbudet på Nordkapp, og vi får også meget gode tilbakemeldinger fra de besøkende.
 
Kritikken fra Norsk Friluftsliv mot adkomstavgiften på Nordkapp er ikke noe nytt, og ulike spørsmål rundt adkomstavgiftens berettigelse og størrelse har tidligere vært grundig vurdert av både statlige, regionale, og lokale myndigheter i tillegg til Sivilombudsmannen. Det er ikke fremkommet noe fra Lasse Heimdal som endrer dette.
 
 
NÆRMERE OM ADKOMSTAVGIFTEN
 
Ordningen med adkomstavgift på Nordkapp har som nevnt vært praktisert siden 1927 (lenge før friluftsloven kom i 1957). Da Rica overtok Nordkapplatået i 1997, hadde tidligere eier tatt inngangsavgift gjennom en to-prismodell siden 1993. Denne ordningen ble innført etter dialog med både Klima- og miljødepartementet og Nordkapp kommune. Det er adgangen til å innkreve Sats 1 fra de som i utgangspunktet bare ønsker tilgang til utmarksområder som er løyvebelagt. Løyvehaver står dermed fritt til å fastsette hva prisen skal være for de som ønsker tilgang til alle tjenestetilbud på Nordkapp-anlegget (Sats 2).
 
På tidspunktet Rica overtok anlegget i 1997 for 20 år siden, var den laveste satsen for adkomst (Sats 1) på 140 kroner. Sats 1 beløper seg i dag til 180 kroner inkl. mva. pr. voksen.[1] Sats 1 har dermed økt med 40 kroner siden 1997, hvorav 16,36 kroner knytter seg til at det fra og med 1. juli 2010 ble innført merverdiavgift (nå 10%). Merverdiavgiften som sådan kan ikke være i strid med friluftsloven ettersom det er en lovpålagt avgift. Eksklusive merverdiavgift utgjør dagens pris ca. 163,64 kroner. Dersom adkomstavgiften fastsatt i 1997 hadde vært KPI-justert, ville den i 2017 til sammenlikning utgjort kroner 208,90 eksklusive merverdiavgift og 229,79 inkl. mva. Prisveksten i samme periode har vært 49,2%, og adkomstavgiften før mva. har kun vært økt med 16,9%. Reelt sett har det derfor vært en relativt kraftig nedgang i Sats 1 siden 1997.

Sats 1 gir i dag adgang til parkering, opparbeidede og sikrede stier/uteområder samt en godt utviklet infrastruktur for håndtering av avfall og sanitære behov, i tillegg til tilgang på store deler av Nordkapphallen. Som nevnt kan det være opptil 7500 besøkende på én dag, og anlegget må både av miljømessige, sikkerhetsmessige og kommersielle grunner ha en kapasitet som kan håndtere dette (de fleste ønsker å oppleve Nordkapp i ly for vær og vind når været er dårlig). Det er dermed etter vårt syn åpenbart at også friluftsfolket har stor glede av vesentlige deler av anlegget.
 
Adkomstavgiften skal både finansiere renhold, drift og vedlikehold av forannevnte tiltak, i tillegg til en avkastning på de betydelige investeringer som er foretatt i de deler av anlegget som er tilgjengelig for de som betaler Sats 1 (parkering, toalett, oppholdsrom etc.).
 
Rica anser adkomstavgiften som rimelig sett hen til de fasilitetene som er tilgjengelig for de som betaler lav sats, de driftskostnader som knytter seg til dette, og de investeringer som er gjort.
 
Etter en lovendring i friluftsloven i 1996 har lovens ordning vært at man må ha løyve fra kommunen for å kreve adkomstavgift til utmarksområder. I tilfellet Nordkapp hadde retten til å kreve adkomstavgift vært vurdert og anerkjent av ikke bare Nordkapp kommune, men også Klima- og miljødepartementet, Næringsdepartementet, Sivilombudsmannen og Finnmark fylkeskommune lenge før det. Etter en langvarig dialog med Klima- og miljødepartementet valgte Rica i 2011 likevel å søke kommunen om løyve til å opprettholde ordningen med adkomstavgift for de besøkende som ikke ønsket tilgang til alle tjenestetilbud på Nordkapp (dvs. de som ønsker Sats 1), hvilket man fikk. I første omgang ble det gitt løyve for ett år, og deretter er det gitt løyve frem til utløpet av 2018. Nordkapp kommune har satt vilkår for løyvet, og Rica og Scandic stiller til årlige møter med kommunen hvor man gjennomgår etterlevelsen av disse.
 
Vi håper ovennevnte bidrar til å klargjøre fakta rundt Nordkapplatået. Ta gjerne kontakt med undertegnede på gisle.evensen@ricaeiendom.no eller Ole-Jacob Wold (906 07 225) for ytterligere informasjon.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Gisle Evensen
adm. direktør
Rica Eiendom Holding  AS


[1] Sats 2 beløper seg til 270 kroner pr. voksen og sikrer tilgang til alle fasiliteter, inkludert Nordkapp Panoramafilm, historiske utstillinger og Cave of Light.


Last ned redegjørelsen som pdf her!